BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH


HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG ĐỎ TRONG CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH


Gửi thông báo cấp cứu tới các khoa và bác sĩ trực khi có ca cấp cứu.
Kiểm tra, theo dõi hoạt động cấp cứu.